Biely kódex

Súbor pravidiel správania sa na lyžiarskej trati, ktorý je povinný dodržiavať každý lyžiar či iný účastník zdržujúci sa v blízkosti lyžiarskej trate. Zdravie je to najdôležitejšie čo máme a preto chráňme seba aj ostatných.

OHĽADUPLNOSŤ NAVZÁJOM – každý návštevník sa musí v areáli strediska, najmä na trati správať tak, aby neohrozil iného návštevníka a nespôsobil mu škodu.

PRIMERANÁ RÝCHLOSŤ – každý lyžiar musí mať na zjazdovke prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, počasiu, snehovým podmienkam ako aj hustote lyžiarov na trati. Pri dojazde k nástupným staniciam po zjazdovej trati je povinnosťou každého lyžiara minimálne 50 metrov pred samotným dojazdom znížiť svoju rýchlosť tak, aby neohrozil svoju bezpečnosť a takisto bezpečnosť iných ľudí.

VOĽBA SMERU JAZDY A ZODPOVEDNOSŤ – lyžiar prichádzajúci zozadu musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Prednosť má vždy lyžiar vpredu. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

SMER JAZDY – po označených zjazdovkách je povolené pohybovať sa len smerom z hora nadol. Je prísne zakázané pohybovať sa po vyznačených zjazdovkách v protismere! (neplatí pre obsluhu a personál lyžiarskeho strediska)

PREDCHÁDZANIE – predchádzať je dovolené zľava aj sprava ale tak, aby predchádzaný lyžiar mal dostatočný priestor pre zmenu smeru a aj spôsobu jazdy.

VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ – každý, kto vchádza na zjazdovú trať, alebo ju prechádza, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora nepribližuje iný lyžiar, aby neohrozil seba ani iných a aby zabránil možnej kolízii.

ZASTAVENIE – návštevník môže zastaviť a stáť iba na miestach, kde je dobre viditeľný a kde nebráni ostatným v riadnom užívaní trate. Zastaviť a stáť sa môže iba na okraji zjazdovej trate.

PEŠÍ POHYB – pešo sa môže pohybovať iba mimo zjazdoviek.

REŠPEKTOVANIE ZNAČENIA – každý musí rešpektovať všetky značenia umiestnené na zjazdových tratiach.

PRÍPAD NEHODY – pri úraze na lyžiarskej trati i mimo nej je každý lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť to oprávnenej osobe. (Horskej záchrannej službe, prípadne pracovníkom lanových dráh alebo vlekov.) Každý účastník nehody je povinný podrobiť sa dychovej skúške na alkohol, vykonanej povereným pracovníkom lyžiarskeho strediska.

PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI – každý účastník a aj svedok nehody, je povinný poskytnúť horskej službe alebo pracovníkom strediska základné údaje o svojej osobe.

BEZPEČNOSŤ – osoby mladšie ako 16 rokov sú povinné chrániť si na lyžiarskej trati hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. – Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati ukladá povinnosť zabezpečiť, aby osoby mladšie ako 16 rokov mali oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky. – Označené zjazdové trate sú upravované okrem „freeridových“ zón. Každý návštevník používa trate na vlastné riziko a pred použitím musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav tratí, počasie a ich priepustnosť.

SKIPAS – každý návštevník je povinný používať prepravné zariadenia len s platným skipasom a pred nastúpením na prepravné zariadenie je povinný na výzvu pracovníka strediska alebo inej osoby poverenej výkonom kontroly sa ním preukázať. Za platný sa považuje skipas, ktorého doba platnosti neuplynula a pre ktorý návštevník spĺňa všetky požadované podmienky. Všetky skipasy sú neprenosné. Všetky skipasy sú monitorované systémom Skidata a smie ich využívať len jedna osoba. V prípade použitia druhou osobou budú zablokované, ako aj skipasy zakúpené mimo pokladní strediska.


Každý úraz je lyžiar povinný nahlásiť prevádzkovateľovi v POKLADNI SKI MLYNKY. Každý účastník nehody a každý zranený, je povinný podrobiť sa dychovej skúške na alkohol, vykonanej povereným pracovníkom lyžiarskeho strediska. Každý návštevník má povinnosť oboznámiť sa s týmito pravidlami – „Bielym kódexom“. Kúpou skipasu, použitím prepravného zariadenia alebo vstupom do areálu strediska sa každý návštevník zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať. Pri porušení týchto pravidiel môže byť návštevníkovi odobratý skipas a bude vykázaný zo strediska!

Ak je na zjazdovke večerné lyžovanie, vstup je povolený od 17:00 – 21:0, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom!

Vstupom do lyžiarskeho strediska, sú návštevníci povinní rešpektovať pravidlá tohto Bieleho kódexu. Základnú štruktúru služieb starostlivosti o návštevníkov strediska tvoria Lyžiarska záchranná služba a Poriadková služba na parkovisku a v areáli lyžiarskeho strediska. Lyžiarska záchranná služba plní úlohy na úseku ochrany zdravia, tým že poskytuje prvú pomoc pri zraneniach, najmä na svahu. Poriadková služba dozerá nad poriadkom pod svahom, na parkoviskách, vykonáva ostrahu zvereného majetku a usmerňuje parkovanie vozidiel.

Každý návštevník, ako aj lyžiari sa pohybujú v stredisku na vlastnú zodpovednosť, rešpektujú pokyny zamestnancov lyžiarskeho strediska, lyžiarskej záchrannej služby a poriadkovej služby. V prípade potreby použitia techniky na úpravu svahov, zvozu zraneného, pri odstraňovaní akútnych závad na zjazdovkách, sú návštevníci povinní zvýšiť opatrnosť a rešpektovať nutnosť použitia tejto techniky. Na svahu túto techniku obchádzať zníženou rýchlosťou a sledovaním situácie v oblasti jej nasadenia a použitia.

Prevádzkovateľ strediska si vyhradzuje právo v prípade porušenia ktorejkoľvek zo zásad a pokynov uvedených v Bielom kódexe a vo všeobecných pokynoch prevádzkovateľa po predchádzajúcom upozornení zamedziť, osobe porušujúcej tieto zásady a pokyny, vstup na lyžiarske trate, a zároveň zamedziť takejto osobe využívanie služieb horských dopravných zariadení formou zablokovania lyžiarskeho lístka.

Na lyžiarskych zjazdovkách je zakázané:

 • lyžovanie mimo stanovenej prevádzkovej doby,
 • lyžovanie mimo upravených zjazdových tratí,
 • vstupovať na zjazdovky s domácimi zvieratami,
 • jazdiť v areáli strediska, ako aj na zjazdovkách na súkromných snežných skútroch, ako aj iných dopravných prostriedkoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov strediska,
 • svojvoľné sánkovanie a bobovanie,
 • bez súhlasu prevádzkovateľa strediska stavať slalomové trate, alebo rôzne terénne prekážky,
 • počas prevádzkovej doby vykonávať zásobovanie s použitím súkromnej techniky,
 • v čase večerného lyžovania sa zdržiavať mimo osvetlenej zjazdovky,
 • lyžovať a vstupovať na zjazdovku v čase jej úpravy technickými prostriedkami, nakoľko hrozí možnosť vážneho úrazu,
 • pohybovať sa bez lyží/snowboardu,
 • lyžovanie s nevyhovujúcou, zdravie ohrozujúcou výstrojou,
 • vstupovať na zjazdovky a dopravné zariadenia, lyžovať a snowboardovať pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok,
 • výstup hore označenými zjazdovkami resp. po okraji označených zjazdoviek je pre skialpinistov zakázaný (neplatí pre označené bežkárske/skialpinisticke trate, kde je výstup povolený).

Dodržiavajte pravidlá:

 • Spomaľte na plných zjazdovkách.
 • Spomaľte v zlom počasí.
 • Spomaľte pri únave.
 • Spomaľte v neprehľadných zákrutách a pred zlomom zjazdovky.
 • Predbiehajte s veľkým bočným odstupom, aj keď nenarazíte, môžete vystrašiť.
 • Nelyžujte nad limit vybavenia a schopností.
 • Spomaľte pri úraze na svahu, používaní techniky, vzniku prekážky.

V prípade porušovania tohto poriadku, budú vyvodené voči porušovateľom sankcie zo strany prevádzkovateľa strediska, v rozsahu jeho možností, v závažnejších prípadoch v zmysle príslušných právnych predpisov.