Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov návštevníkov skimlynky.eu je pre nás veľmi dôležitá a k ich zberu pristupujeme zodpovedne a len v nevyhnutných prípadoch. Pre zabezpečenie informačnej povinnosti nižšie uvádzame aké osobné údaje sú získané počas návštevy skimlynky.eu, za akým účelom a ako ich ďalej spracúvame.

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú vaše osobné údaje je NALA Reality s.r.o., Alžbetina 41, 040 01 Košice, IČO: 54668999.


Informácie k návšteve skimlynky.eu

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

Webhosting je prevádzkovaný spoločnosťou: Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava.

Sledovanie navštívených stránok

Za účelom spracúvania štatistických údajov ohľadom webovej stránky skimlynky.eu využívame služby Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu.

Počas návštevy skimlynky.eu sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html),
 • typ a verzia prehliadača (napr. Chrome 121),
 • jazyk prehliadača (napr. Slovenčina),
 • používaný operačný systém (napr. Windows 11),
 • rozlíšenie okna prehliadača,
 • rozlíšenie obrazovky,
 • aktivácia JavaScript,
 • zapnutie/vypnutie Java,
 • zapnutie/vypnutie cookies,
 • Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka),
 • IP adresa,
 • čas prístupu,
 • kliknutia.

Cookies

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Logy

Pri každom vstupe na internetovú stránku skimlynky.eu budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom uložené v v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, môžu obsahovať predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).


Získavanie a spracovanie osobných údajov

V závislosti od toho, ktoré naše služby využívate, zhromažďujeme nevyhnutné informácie na ich vybavenie.

Odoberanie noviniek

Prihlásením sa na odber noviniek na našej webovej stránke vyjadrujete svoj súhlas s použitím mailovej adresy na nasledovné účely: Ski Mlynky Gugel v zastúpení NALA Reality s.r.o., Vám bude zasielať prostredníctvom emailu informácie o novinkách, akciách a mimoriadnych ponukách, ako aj informácie o produktoch a službách. Váš súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať na adrese info@skimlynky.eu alebo prostredníctvom zakliknutia odkazu, ktorý je umiestnený v každom elektronickom newslettri.


Nesúhlas s použitím údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odhlásiť sa z odberu newslettera môžete prostredníctvom odkazu v pätičke každého z nich. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).

V prípade otázok v súvislosti s ochranou osobných údajov sa môžete na nás obrátiť emailom info@skigugel.eu, poštou na sídlo spoločnosti NALA Reality s.r.o., Alžbetina 41, 040 01 Košice, Slovensko.

V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.