Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi NALA Reality s.r.o., Alžbetina 41, 040 01 Košice, IČO: 54668999 a zákazníkom, proces vydaja kariet, ich používanie, nákupu služieb v internetovom obchode, prepravu lyžiarskymi vlekmi a využívanie lyžiarskych tratí v stredisku SKI MLYNKY.

Počas prechodu cez turniket sa vyhotoví fotografia osoby využívajúcej skipas. Tieto fotografie slúžia na kontrolné účely.

Zakúpením skipasu zákazník udeľuje súhlas s využitím svojej osobnej fotografie na kontrolné účely, ako a jej uloženie v kontrolnom systéme na obdobie platnosti oprávnení, uvedených na bločku.

Záloha za čipovú kartu je 2 €. Záloha sa návštevníkovi nevráti v prípade straty alebo poškodenia čipovej karty.

 • 3-hodinový skipas je neprenosný a platí 3 hodiny za sebou od prvého prechodu turniketom. Skipas platí len na denné lyžovanie.
 • 4-hodinový skipas je neprenosný a platí 4 hodiny za sebou od prvého prechodu turniketom. Skipas platí len na denné lyžovanie.
 • Celodenný skipas je neprenosný a platí 1 deň od prvého prechodu turniketom. Skipas platí len na denné lyžovanie.
 • 2-dňový skipas je možné využiť 2 dni ľubovoľné do konca sezóny. Skipas neplatí na večerné lyžovanie. Skipas je neprenosný.
 • 3-dňový skipas je možné využiť 3 dni ľubovoľné do konca sezóny. Skipas neplatí na večerné lyžovanie. Skipas je neprenosný.
 • 4-dňový skipas je možné využiť 4 dni ľubovoľné do konca sezóny. Skipas neplatí na večerné lyžovanie. Skipas je neprenosný.
 • 5-dňový skipas je možné využiť 5 dni ľubovoľné do konca sezóny. Skipas neplatí na večerné lyžovanie. Skipas je neprenosný.
 • 6-dňový skipas je možné využiť 6 dni ľubovoľné do konca sezóny. Skipas neplatí na večerné lyžovanie. Skipas je neprenosný.
 • 7-dňový skipas je možné využiť 7 dni ľubovoľné do konca sezóny. Skipas neplatí na večerné lyžovanie. Skipas je neprenosný.
 • 2-hodinový večerný platí 2 hodiny za sebou od prvého prechodu turniketom. Skipas platí len na večerné lyžovanie.
 • Celovečerný platí od 17:00 do 21:00 Skipas platí len na večerné lyžovanie.
 • RODINNÉ SKIPASY – podmienkou predaja sú zhodné priezviská a zhodné bydlisko všetkých členov rodiny, predloženie OP rodičov a preukazov poistenca detí. Deti musia spĺňať podmienku zľavy na dieťa – vek do 16 rokov.

VŠETKY SKIPASY okrem bodového SÚ NEPRENOSNÉ.

Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach strediska. Skipasy zakúpené mimo predajných miest sú neplatné a budú ZABLOKOVANÉ.

V prípade zneužitia skipasu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na jeho odobratie BEZ NÁROKU NA ODŠKODNENIE

Na večernú prevádzku platí: celovečerný skipas a 2-hodinoví večerný.

Pri strate alebo zabudnutí skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada.

Nie je možná dodatočná výmena, predĺženie alebo zmena platnosti skipasu.

Pri zlom počasí, prerušení prevádzky, lavínovom nebezpečenstve alebo zablokovaných zjazdovkách je na rozhodnutí prevádzkovateľa, či a v akej výške poskytne náhradu za skipas. Pri skoršom odjazde zo strediska sa náhrada neposkytuje.

Klienti, ktorí budú pristihnutí bez lístka alebo s neplatným lístkom musia uhradiť pokutu vo výške hodnoty celodenného skipasu so 100 %-tným príplatkom.

POZOR: Pre náhradu cestovného po úraze je potrebné predložiť potvrdenku od lekára. Vrátená čiastka zodpovedá obdobiu od momentu úrazu po koniec platnosti daného skipasu. Peňažná náhrada sa poskytuje len pri viacdenných skipasoch.

Platnosť všetkých skipasov začína prvým prejdením cez turniket.

So zavedením bezkontaktného kontrolného systému SKIDATA sú všetky skipasy vydávané na čipovej karte. Záloha za čipovú kartu je 2 EUR. Čipové karty je možné po skončení vrátiť počas otváracích hodín v pokladniach strediska alebo v automate na čipové karty Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty.

POZOR! od 16:00 do 8:30 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijakových s rozvinutým lanom! (ak je na zjazdovke večerné lyžovanie, vstup je povolený v čase 17:00 – 21:00).

Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky prepravného poriadku, cenníka, Bieleho kódexu a rešpektovať pokyny oprávnenej osoby prevádzkovateľa. Prepravná zmluva je uzatvorená, ak cestujúci využije svoje právo na prepravu na základe zakúpeného cestovného lístka tým, že nastúpi na dopravné zariadenie alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu – prístupného len s platným cestovným dokladom. Takýmto uzatvorením zmluvy účastník prepravy potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami, cenníkom a Bielym kódexom.

Prosíme sledujte tiež aktuálne oznamy uvedené na predajných miestach skipasov a pri nástupe na dopravné zariadenia v stredisku.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na zmenu informácií v cenníku.

Deti do 16 rokov sú povinné chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

Tarifa DETI platí pre deti od výšky 111cm do výšky 140cm.

Tarifa JUNIORI platí od výšky 141cm do 18 rokov držiteľov preukazu ZŤP (potrebné preukázať sa v pokladni preukazom ZŤP) má tarifu Detský.

Pri kúpe skipasov v tarife JUNIOR, je potrebné preukázať sa bez vyzvania príslušným preukazom a kartou poistenca, občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným dokladom.

Pri používaní zľavnených lístkov alebo skipasov vydaných na meno a fotografiu je nutné preukázať sa na základe výzvy obsluhy dopravných zariadení v stredisku platným preukazom totožnosti. Skipasy používané inou osobou ako jeho majiteľom budú klientovi odobraté a neposkytuje sa za ne žiadna náhrada.

Pri zneužití skipasu– používaním neprenosného skipasu inou osobou a detského alebo juniorského skipasu dospelou osobou, je prevádzkovateľ oprávnený skipas zablokovať, bez nároku zákazníka na náhradu nevyčerpanej hodnoty skipasu.

Skupinová zľava 10 % – za skupinu sa považuje skupina min. 15 osôb s rovnakým druhom skipasu. Vyžaduje sa menný zoznam členov skupiny, pečiatka, podpis. Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny).

V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na jeho odobratie bez nároku na odškodnenie.

Zľavy sa NEKUMULUJÚ!

Reklamácie

V prípade kúpy akých koľvek zponúkaných skipasov/lístkov na vleky a lanové dráhy v internetovom obchode na www.skimlynky.eu sa na uzatvorenú zmluvu nevzťahuje zákon č. 102/2014 Z.z. oochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.

Zlé lyžiarske a atmosférické podmienky ako aj priebežná znížená frekvencia/rýchlosť na vlekoch a lanovkách nepredstavuje základ pre čiastočné vrátenie peňazí za zakúpený skipas.

V prípade prestávky v dodávke elektrickej energie alebo technickej poruchy dlhšej ako 30 minút bude zákazníkom vrátená alikvotná časť cestovného alebo poskytnutá zľava na ďalší skipas.

V prípade výpadku elektrickej energie alebo nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku všetkých dopravných zariadení môže prevádzkovateľ vydať náhradné skipasy na iný ľubovoľný termín v sezóne. Finančná náhrada sa neposkytuje.

V prípade, že niektoré zo zariadení (lanovka, vlek) je v prevádzke, náhradný skipas ani finančná náhrada sa neposkytuje.

Ak zákazník subjektívne ohodnotí úpravu zjazdovky za nevhodnú na lyžovanie, náhrada za skipas ani finančná náhrada sa neposkytuje.

Návštevník nemá nárok na náhradu ani predĺženie platnosti skipasu v prípade nevyužitia všetkých dní a neodôvodneného nevyzdvihnutia si skipasu.

Zákazník nemá nárok na dodatočnú výmenu, predĺženie alebo zmenu platnosti skipasu.

V prípade straty, znehodnotenia alebo zabudnutia skipasu nebude návštevníkovi poskytnutá žiadna náhrada.

Návštevník, ktorý bude pristihnutý bez skipasu, uhradí prevádzkovateľovi škodu vo výške ceny denného skipasu podľa platného cenníka + pokutu vo výške 100 % ceny daného typu skipasu.

Návštevníkovi, ktorý bude pristihnutý s neplatným skipasom alebo so skipasom vystaveným na inú osobu, bude tento skipas odobratý a vzniká mu povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi škodu vo výške ceny daného typu skipasu podľa platného cenníka + pokutu vo výške 100 % ceny daného typu skipasu.

V prípade úrazu na svahu je pri reklamácii nevyhnutné predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára s určením pracovnej neschopnosti pacienta. Každý úraz je lyžiar povinný nahlásiť prevádzkovateľovi v pokladni Ski MLYNKY. Vrátenie peňažnej náhrady za nevyčerpané dni lyžovania sa poskytuje IBA pri viacdenných skipasoch (alikvotná časť). Ak má zranený zákazník zakúpený 4-hodinový, 1-denný alebo večerný skipas, finančnú náhradu neposkytujeme.

Ak dôjde k poškodeniu lyžiarskej výstroje mimo zjazdovky, reklamáciu neakceptujeme.

Miestom uplatnenia reklamácie je POKLADŇA Ski Gugel

Pre uplatnenie akejkoľvek reklamácie týkajúcej sa finančnej náhrady za skipasy je nevyhnutné predložiť doklad z registračnej pokladne o zakúpení skipasu.

Kúpou skipasu sa zákazník zaväzuje dodržiavať platný Prevádzkový poriadok a Biely kódex (teda pravidlá pohybu a správania sa na svahu).


Držiteľ skipasu kúpou a zaplatením skipasu berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté pri kúpe skipasu sa spracovávajú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.12.2018 a sú platné a účinné počas celej zimnej lyžiarskej sezóny 2023/2024. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb – využívanie lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí v stredisku Ski Gugel Závažná Poruba.